دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : هدی   نخبه الفقهایی

پست الکترونیکی : nokhbeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برق - کنترل

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی برق- کنترل

نوع همکاری : تمام وقت

هدی نخبه الفقهایی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^